Dreamtime Beauty

Voorwaarden

 1. Dreamtime Beauty is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 57475024 en is aangesloten bij De Geschillencommissie.
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, diensten en transactie tussen Dreamtime Beauty en de cliënt waarop Dreamtime Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning schoonheidssalon

 1. De behandelaar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan behandelaar worden doorgegeven.
 3. Dreamtime Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De behandelaar zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur, naar zegge achtenveertig uur, voorafgaande aan de afspraak aan Dreamtime Beauty melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt de gehele behandeling in rekening gebracht.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de behandelaar de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Dreamtime Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur, naar zegge achtenveertig uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de behandelaar bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in het klantenbestand.
 3. De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de behandelaar verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Betaling

 1. Dreamtime Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 5. Als de betaling niet is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door de behandelaar aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is de salon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Dreamtime Beauty verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Dreamtime Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Dreamtime Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Dreamtime Beauty zelf.

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week, naar zegge één week, na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Dreamtime Beauty.
 2. Dreamtime Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Dreamtime Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Dreamtime Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 5. Indien Dreamtime Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie.

Artikel 8: Garantie

 1. Dreamtime Beauty geeft de cliënt 1 week, naar zegge één week, garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de behandelaar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de behandelaar heeft gebruikt.
 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

 1. Dreamtime Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Dreamtime Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Dreamtime Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en (Medisch) pedicure.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Dreamtime Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Dreamtime Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.