Dreamtime Beauty

Disclaimer

De door Dreamtime Beauty verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Geen garantie op juistheid en volledigheid.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dreamtime Beauty is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectueel eigendom en copyright ligt bij www.dreamtimebeauty.nl.

Het overnemen van code(s) of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.dreamtimebeauty.nl, is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via het contact formulier.

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de juiste prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dreamtime Beauty te mogen claimen of te veronderstellen.

Er wordt gestreefd naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij zelf het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dreamtime Beauty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.